top of page

Privacyverklaring

Happi-Tess, gevestigd te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

06 41314172

 

Functionaris Gegevensbescherming:

Tessa is eigenaar

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Happi-Tess verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•             Voor- en achternaam

•             Geslacht

•             Geboortedatum

•             Geboorteplaats

•             Adresgegevens

•             Telefoonnummer

•             E-mailadres

•             Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website of platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch

•             Locatiegegevens

•             Gegevens over uw activiteiten op onze website

•             Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via happitess.fit@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Happi-Tess verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•             Het afhandelen van uw betaling

•             Verzenden van nieuws en updates

•             U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•             U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•             U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

•             Om goederen en diensten bij u af te leveren

•             Happi-Tess analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

•             Happi-Tess verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happi-Tess bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Alle persoonlijke gegevens worden tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor interne administratieve verwerking achteraf. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Happi-Tess verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Happi-Tess blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Happi-Tess en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar happitess.fit@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Happi-Tess neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via happitess.fit@gmail.com

bottom of page