top of page

Algemene voorwaarden Happi-Tess 

1. Definities

1. Vitaalcoach: Tessa Kardolus, eigenaar Happi-Tess, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81414714, gevestigd te Delft, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Deelnemer/opdrachtgever: cursist, coachee: de (potentiële) deelnemer van de door vitaalcoach Tessa Kardolus aangeboden diensten. 

3. Diensten/aanbod: Bewegingsbegeleiding

 

2. Toepasselijkheid

1. Vitaalcoach verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elke dienst/aanbod en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Derden die door vitaalcoach bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige coaches, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. 

4. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elke dienst/aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.

2. Vitaalcoach is slechts gebonden indien de vitaalcoach, binnen redelijke tijd, een schriftelijke bevestiging krijgt van de deelnemer/opdrachtgever. 

3. Alle opgaven van de vitaalcoach van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van vitaalcoach.

4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens vitaalcoach.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere aanbiedingen, diensten, cursussen of verlengingen.

6. Wanneer het maximumaantal inschrijvingen per dienst reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst, vitaalcoach houdt deelnemer hierover op de hoogte. Deelnemer kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

7. De overeenkomst vervalt in het geval dat het minimum aangegeven aantal van voor een cursus of dienst niet wordt bereikt. Vitaalcoach houdt deelnemer hierover op de hoogte.

 

 

4. Uitvoering 

1. Happi-Tess heeft een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting. Dit komt omdat er factoren zijn die buiten onze invloedssfeer liggen en (eventuele nadelige) invloeden kunnen hebben op de door ons voorgestelde adviezen.

2. Deelname aan diensten/aanbod is toegewezen aan de deelnemer/opdrachtgever, persoonlijk, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.

3. Deelnemer/opdrachtgever stelt vitaalcoach in de gelegenheid het aanbod te verrichten. Deelnemer/ opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door de vitaalcoach naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering.

4. Wanneer deelnemer verhinderd zal zijn om bij het aanbod aanwezig te zijn, dan dient de deelnemer, zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door de vitaalcoach in rekening worden gebracht. 

5. Deelnemer wordt geacht minimaal 3 uur voor aanvang van een avond beweegmoment en minimaal de avond voor een ochtend beweegmoment via de Teamy app aan te geven aanwezig te zijn, zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanmelding, zijn voor risico van deelnemer. Wanneer het maximumaantal inschrijvingen reeds is bereikt, kan deelname niet meer plaatsvinden. 

6. Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en - schoenen.

7. Het is niet toegestaan tijdens de groepstraining expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

8. Alle genoemde termijnen voor levering van de diensten zijn niet fataal, waardoor deelnemer/opdrachtgever, vitaalcoach altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. 

9. Deelnemer/opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de diensten/aanbod kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Vitaalcoach is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht het aanbod/diensten, uit te stellen, cancellen in uitzonderlijke gevallen of te verplaatsen naar een andere tijd/datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen schade vergoeding of aansprakelijkheid van de vitaalcoach.

10. Het staat de vitaalcoach vrij het aanbod, dienst te laten uitvoeren door derden. Art.  7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

 

5. Prijzen, betaling en opschorting.

1. a. Tenzij anders is overeengekomen dient deelnemer van de beweegmomenten de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering van het aanbod te hebben voldaan op de door vitaalcoach aangegeven wijze. 

b. Tenzij anders is overeengekomen dient opdrachtgever van de beweegbegeleiding de gehele geldsom van de begeleiding in zijn geheel direct na de uitvoering van de dienst te voldoen op de door vitaalcoach aangegeven wijze. 

c. Tenzij anders is overeengekomen dient de deelnemer van de beweegmomenten de gehele geldsom in zijn geheel maximaal 15 dagen na het aangaan van het abonnement te hebben voldaan op de door vitaalcoach aangegeven wijze. 

2. Indien betaling niet tijdig is verricht, kan deelnemer/opdrachtgever direct uitgesloten worden van het volgen van het aanbod/dienst. Indien deelnemer/ opdrachtgever weer deel wil gaan nemen aan het aanbod/ dienst dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan. 

3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de vitaalcoach is het deelnemer/opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

6. (Tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst kan (tussentijds) schriftelijk beëindigd worden door de deelnemer/opdrachtgever met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

 

2. Vitaalcoach heeft het recht de overeenkomst met deelnemer/opdrachtgever met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat  deelnemer/opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

a) Aan deelnemer/opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of deelnemer/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard deelnemer/opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of deelnemer/opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

b) Deelnemer, opdrachtgever wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft de vitaalcoach ook de keuze om deelnemer/opdrachtgever slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet alle aanbod te ontzeggen.

c) Als het maximale aangegeven aantal aanmeldingen voor beweegmoment reeds was bereikt of het minimale aantal aanmeldingen van 3 deelnemers niet is bereikt en vitaalcoach dit minimaal 1 uur voor start van de beweegmoment, opdrachtgever te kennen geeft. 

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

1. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de cursus, beweegbegeleiding een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en de deelnemer verklaart dat hij aan deze eisen voldoet. Het beoefenen van buiten bewegingen kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de beweegmomenten is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

2. Deelnemer is zich ervan bewust dat de beweegmomenten buiten worden gegeven. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich meebrengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van de cursist, deelnemer. 

3. Vitaalcoach stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de cursus, groepsles.

4. Mocht vitaalcoach - om welke reden dan ook - jegens deelnemer/opdrachtgever of derden aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door vitaalcoach gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, tot maximaal het factuurbedrag van 6 maanden of het maand abo. 

 

5. Aansprakelijkheid van vitaalcoach reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.

6. Deelnemer/opdrachtgever vrijwaart vitaalcoach voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van deelnemer/opdrachtgever doordat vitaalcoach heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door deelnemer/opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien vitaalcoach uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is deelnemer/opdrachtgever gehouden vitaalcoach zowel buiten als in rechte bij te staan.

7. Deelnemer/opdrachtgever vrijwaart vitaalcoach voor aanspraken van  deelnemer/opdrachtgever, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan vitaalcoach toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van deelnemer/opdrachtgever. Indien vitaalcoach uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is deelnemer/opdrachtgever, gehouden vitaalcoach zowel buiten als in rechte bij te staan.

 

8. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop vitaalcoach geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van vitaalcoach opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor vitaalcoach onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is vitaalcoach bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan deelnemer/opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Met terugbetaling van het niet geleverde overeengekomen aanbod/dienst vanaf het moment van de omstandigheden. 

3. Indien vitaalcoach bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

9. Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

1. Deelnemer/opdrachtgever verleent bij voorbaat toestemming, tenzij anders is aangegeven aan vitaalcoach, voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de beweegmomenten gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop deelnemer/opdrachtgever zichtbaar is op WhatsApp

2. Deelnemer/opdrachtgever verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de vitaalcoach tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan deelnemer/ opdrachtgever en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan deelnemer/opdrachtgever. Het is  deelnemer/opdrachtgever te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per Whatsapp, e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door vitaalcoach of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna vitaalcoach dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal staken. 

 

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Vitaalcoach is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Deelnemer, opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van vitaalcoach.

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.

3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van vitaalcoach onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van vitaalcoach onderhevig is.

Contact

Tel: 06 41314172

fit.gezond.happi.tess@gmail.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page